Varför?

  • Gotland_karta+klocka2

Musikaliska syften:

– med hjälp av kyrkklockor utforska hur ett mycket stort rum låter;

– undersöka hur stora, långa och hittills ohörda samklanger sprids över stora ytor;

– utforska de sociala och kulturella villkoren och gränserna för vad som kan uppfattas som ”ett musikstycke”, ”ett musikinstrument”, och i förlängningen själva fenomenet ”musik”.

Kulturpolitiskt

utgår vi ifrån iakttagelsen att världens befolkning nu mycket snabbt koncentreras till ett litet antal mycket stora städer, där alltmer av politisk och ekonomisk makt samlas, samtidigt som resten av världen utarmas och marginaliseras. Med hjälp av kyrkklockors klang vill vi låta Sverige, Europa och hela världen höra att också små och marginaliserade platser kan ha en stor och mäktig röst.

Existentiellt

De existentiella syftena utgår från uppgifter kyrkklockor haft sedan de en gång togs i bruk av kristenheten. Med En Mycket Stor Konsert vill vi kommunicera med en församling av öbor och tillresta, kalla dem samman, markera en fas av tidens och livets gång, skapa en stämning som stämmer dem samman och får dem att för en stund rikta kollektiv uppmärksamhet mot större gemensamma sociala och andliga angelägenheter, och som får dem att åtminstone något begrunda sin nuvarande belägenhet och sina möjliga framtider i en social, ekonomisk och geografisk utkant av den globaliserade världen.

Tekniskt

Det tekniska syftet är att utveckla nya lösningar för sändning av stora evenemang med många medverkande och på många platser samtidigt. Tanken är att föra samman Sveriges Radio, Ericsson, nätoperatörer som Telia och Tele2 för att bidra till produktionen av tekniska system för sändning via smartphones över 4G-nätet som kan användas för en lång rad ändamål inom Sveriges Radio och en rad andra radioföretag.

Vetenskapligt

Det vetenskapliga syftet är att inom ramen för forskningsprojektet Öar och öbor, som bedrivs vid Högskolan på Gotland, undersöka ett ö-samhälles sociala och kulturella resurser och under vilka villkor de kan lokaliseras och aktiveras.

En iakttagelse är att på öar som Gotland har en relativt sett liten befolkning kunnat utvecklat en stark regional identitet och starka lokala nätverk, som ger dem ovanligt god tillgång till rika sociala, kulturella och tekniska resurser.

Med En Mycket Stor Konsert vill vi testa omfattningen, styrkan och komplexiteten i dessa nätverk och resurser, genom att så långt möjligt rekrytera en stor mängd medverkande med hög och specialiserad kompetens på Gotland; musiker, kompositörer, forskare, klockare, radioproducenter, tekniska ingenjörer, IT-tekniker, organisatörer, informatörer, dokumentärfilmare osv.